Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale
  
 

Responsabilitățile Secretariatului general

  

(1) Asigură realizarea și coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează circulația documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister și autoritățile și instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și fizice, monitorizează elaborarea și transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Asigură și coordonează ansamblul relațiilor la nivelul structurilor centrale, precum și cel al relațiilor între Ministerul Apărării Naționale și Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, structurile similare din cadrul celorlalte ministere ori autorități ale administrației publice centrale de specialitate, autoritățile administrației publice teritoriale și locale.

(3) Asigură implementarea, monitorizarea și evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, a prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă ale administrației publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum și monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial.

(4) Asigură gestionarea și diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora și alte state, la nivelul Ministerului Apărării Naționale.

(5) Coordonează și monitorizează structurile Ministerului Apărării Naționale în vederea accesării de finanțare externă nerambursabilă pentru îndeplinirea obiectivelor și priorităților rezultate din documentele sectoriale.

(6) Coordonează ansamblul relațiilor privind elaborarea, avizarea și promovarea proiectelor de acte normative inițiate/avizate de Ministerul Apărării Naționale în vederea aprobării/adoptării de către Guvern.

(7) Este condus de un secretar general care îndeplinește, în condițiile prevăzute de lege, atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

* conform Art. 16 din Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 167/2017.